Welcome to 50PLUS Partij Overijssel   Click to listen highlighted text! Welcome to 50PLUS Partij Overijssel Powered By GSpeech

 

 

 

 

Overijssel 

De Vechtstromen betaalbaar, schoon en veilig!

Algemeen

Elk waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De taken van een

Waterschap zijn:

 • watersysteembeheer (dit gaat over de kwantiteit, kering en waterkwaliteit).
 • zuiveringsbeheer (zuivering van afvalwater).

Sommige Waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer.

Aspecten zoals natuur-/milieubescherming, klimaatbeleid, en het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens behoren niet tot de primaire (kern)taken van het waterschap. Hiervoor zijn andere overheden verantwoordelijk.

Voor eigen gebruik en duurzame bedrijfsvoering (CO2) kunnen de waterschappen wel duurzame 'energiebronnen' inzetten.

50PLUS staat op het standpunt dat het Waterschap op een zuivere, zorgvuldige, financieel en maatschappelijk verantwoorde en zorgvuldige wijze haar kerntaken moet uitvoeren.

50PLUS streeft dan ook naar een goede financiële huishouding van de Waterschappen. Wij zetten ons in voor een flexibele en goed gestructureerde organisatie.

Hierbij zijn nationale en internationale (EU) wet- en regelgeving de meetpunten voor het te voeren beleid. Op beleidsterreinen die niet behoren tot de kerntaken van het Waterschap dient het Waterschap, wat 50PLUS betreft, zo terughoudend mogelijk te zijn mede omdat daarvoor beschikbare budgetten ook bij de andere partijen/overheden zijn ondergebracht.

50PLUS wil met deze terughoudendheid voorkomen dat de lasten voor burgers, bedrijven en agrariërs stijgen; dus géén lastenverzwaring, eerder lastenverlichting door goed (financieel) beleid. Dit laatste geldt zeker voor ingezetenen, maar vooral voor bewoners met een laag inkomen.

Waterbeheer is heel belangrijk en kan ook landelijke grote impact hebben en dus is het ook een nationaal politiek onderwerp. Daarom is inbreng vanuit de landelijke politiek niet vreemd, maar juist gewenst. 50PLUS heeft duidelijke opvattingen over het water- en zuiveringsbeheer van de Waterschappen. Wij lichten dat in dit programma graag toe.

De speerpunten van 50PLUS

 1. Focus op kerntaken (prioriteiten)
 2. Droge voeten (waterveiligheid)
 3. Schoon water, waterkwaliteit omhoog
 4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
 5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk
 6. Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)
 7. Minder bureaucratie
 8. Geen belangenverstrengeling
 9. Pragmatische keuzes (Recreatie)
 10. Regeren is vooruitzien

1.Focus op kerntaken (prioriteiten)

De Waterschappen behoren zich uitsluitend bezig te houden met hun primaire (kern)taken en behoren geen andere activiteiten of initiatieven buiten het waterschapgebied te ontplooien. De hierbij behorende begrotingen zijn sluitend, zodat deze taken ook uitgevoerd kunnen worden.

 1. Droge voeten (waterveiligheid)

Voorkomen van overstromingen de veiligheid voor de bewoners staat altijd voorop.   Oplossingen hiervoor kunnen divers zijn, dijken en kades behoren voldoende hoog te zijn en dijken moeten onder bewaking staan. Omdat muskusratten de dijken ondergraven moeten die helaas bestreden worden. In noodsituaties kunnen ook delen van het land gecontroleerd onder water worden gezet. Ook dient er meer en meer gekeken te worden naar de natuur(lijke) gebieden om deze in te zetten als tijdelijke waterbergingen bij hoogwater.

Steeds vaker zullen we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Wateroverlast moet voorkomen worden in steden en dorpen. 50PLUS vindt dan ook dat de Waterschappen voorop moeten lopen met de aanpak van calamiteiten. Er moet een gedegen calamiteitenplan komen met daarbij een gestructureerde en geoefende calamiteitenorganisatie.

 1. Schoonwater, waterkwaliteit omhoog

Om de kwaliteit op peil te brengen met de (Europese) Kaderrichtlijn Water moeten de

Waterschappen maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het behandelen van gewassen met chemische en andere-milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen moet worden ingeperkt of verboden. Het Waterschap moet boeren stimuleren om akkerranden aan te leggen, zodat de waterkwaliteit kan verbeteren. Te hoge nitraatconcentraties in het grondwater is een bedreiging voor zuiver drinkwater. Het gebruik van minder meststoffen is noodzakelijk.

Onderzocht moet worden of de rioolafvoer van ziekenhuizen en andere instellingen waar veel medicijnen gebruikt worden, moet worden gescheiden. Vuilwater lozingen door de industrie moet beter worden bestreden. Het Waterschap moet samen met de gemeenten werken aan een betere scheiding tussen riool en hemelwater. Gemeenten moeten maatregelen nemen om de riool overstort te voorkomen.

Het waterpeil dient zo natuurlijk te mogelijk zijn. Een te hoog- of te laag waterpeil kan leiden tot grote economische schade voor de landbouwondernemer. Daarom moeten als het waterpeil in het geding is, er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. In dwingende situaties (kwaliteit, peil en bodemdaling) wordt samen met betrokkenen altijd een belangenafweging gemaakt.

Een goede waterkwaliteit geldt uiteraard ook voor zwem- en viswater, waarvoor de Waterschappen verantwoordelijk zijn. In dit kader zetten de Waterschappen zich in, om onder andere blauwalg op een natuurlijke wijze te voorkomen en te bestrijden.

 1. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer

Klimaatverandering met temperatuurstijging heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Deze moet geschikt worden gemaakt voor zowel onze huidige als de toekomstige generaties (Fit for the Future).

50PLUS werkt aan een langjarige visie op het vlak van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze visie dient op een zodanige geleidelijke wijze ingevoerd te worden dat dit geen of zeer beperkte kosten met zich meebrengt. Toekomstige opbrengsten door innovatie en samenwerking dienen de kosten te dekken. Bij alle plannen dient de factor duurzaamheid te worden overwogen en te worden afgewogen. Hierbij zal circulaire economie een cruciale rol moeten spelen. Zaken als hergebruik van teruggewonnen grondstoffen, eigen energieopwekking en beperking van de uitstoot van CO2 dienen steeds betrokken te worden bij alle besluitvorming. De verstening van de steden moet stoppen. Vergroening is het motto.  Hiervoor moet de samenwerking met dorpen en steden worden gezocht.

Hierbij is een goede voorlichting en samenwerking met alle ingezetenen een noodzaak.

.5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk

Voor 50PLUS geldt in het algemeen het profijtbeginsel. Wie het meest profiteert van het werk van het Waterschap dient ook de (zwaarste) lasten te dragen. Tevens is 50PLUS voor een belastingstelsel dat meer recht doet een het beginsel "de vervuiler betaalt".

De waterschapsbelasting wordt nu in onze ogen te veel bij de ingezetenen (burgers) neergelegd en te weinig bij de andere partijen (Bedrijven, onbebouwd en natuur). 50PLUS maakt zich sterk om de oneerlijke 'subsidiering' (veel te lage belastingtarieven) van commercieel geëxploiteerde 'natuur' te stoppen. Het principe "wie het meest profiteert moet ook de hoogste lasten dragen" is ons motto.

Dit is onze inzet voor de komende verkiezingen. Hiervoor zal het huidige belastingsysteem stevig op de schop moeten. Hierbij is het conceptplan van de Commissie Aanpassing Belastingen (CAB) voor 50PLUS onacceptabel door de onrechtvaardige lastenverhoging. Deze verhoging kan voor de inwoners (ingezetenen) oplopen tot wel 23%.

Het punt "kwijtschelding" zien wij niet als taak van de Waterschappen, omdat inkomenspolitiek thuishoort op het landelijk en gemeentelijk niveau en daar ook moet blijven.

De waterschapsbelasting dient gerelateerd te zijn aan de kosten die het betreffende Waterschap maakt. (Deze kunnen per regio anders zijn) Hierbij staat voor 50PLUS ook de verdeling ter discussie. Wij zijn van mening dat de billijkheid van de huidige verdeling voor huishoudens, 1 en 3 of meer personen, dient te worden aangepast om meer recht te doen aan de feitelijk gezinssamenstelling. 50PLUS is op dit punt van mening dat deze verdeling aangepast moet worden in; 1,2,3,4 en meer. Een acceptabel alternatief is om de zuiveringsheffing te baseren op het drinkwaterverbruik. Ook hiermee wordt recht gedaan aan de feitelijke gezinssamenstelling.

Mochten de waterschappen winsten boeken, dan moet het Waterschap deze winst storten in een egalisatiefonds waarmee toekomstige tariefstijgingen opgevangen kunnen worden en de heffingen laag kunnen blijven.

 1. Schulden voorkomen/ verlagen en een rekenkamer(commissie)

50PLUS wil een goede financiële huishouding van de Waterschappen.

Wij willen dat de Waterschappen een sober investeringsbeleid voeren en terughoudend zijn met investeringen in niet kerntaken (zoals o.a. natuur; wat een kerntaak is van de

Provincies). Schuldenopbouw moet worden voorkomen en schuldenverlaging moet ter hand worden genomen.

50PLUS ziet een sterke rol weggelegd voor een wettelijk geregelde ambtelijke rekenkamer(commissie) voor elk Waterschap. Het Waterschap Vechtstromen zal dit punt hoog op de agenda moeten plaatsen.

 1. Minder bureaucratie

50PLUS wil een efficiënte en effectieve overheid. Indien het samengaan van waterschappen hier een bijdrage aan kan leveren zal 50PLUS een fusie ondersteunen.

Een fusie moet dan wel vanuit het Waterschap worden geïnitieerd en niet worden opgelegd. Dit kan kosten besparen door minder overheadkosten en minder inzet van externe bureaus. Bovendien kan zo een bijdrage worden geleverd aan een meer democratische verankering alsmede een betere afstemming met andere beleidsterreinen.

Bij minder bureaucratie hoort ook een mentaliteitsverandering. 50PLUS wil in plaats van praten óver de inwoners heen, praten mét de inwoners tot norm verheffen.

 1. Geen belangenverstrengeling

50PLUS streeft naar een groter democratisch gehalte bij de samenstelling van het bestuur van de Waterschappen. Geborgde zetels zijn volgens 50PLUS niet democratisch en niet van deze tijd (geborgde zetels zijn zetels die vast worden bezet door bepaalde groeperingen en niet via verkiezingen worden ingevuld). Dit Systeem van zogeheten geborgde zetels moet verdwijnen. Alle zetels dienen door middel van verkiezingen te worden verkregen en inwoners moeten meer betrokken worden bij de werkzaamheden van het waterschap.

Besluiten van het waterschapsbestuur moeten wekelijks openbaar worden gemaakt. De provincies moeten hier toezicht op uitoefenen.

 1. Pragmatische keuzes

Recreatie, maar ook aanleg van akkerranden zijn op zich geen primaire (kern)taken van waterschappen. Maar wij willen dit wel mogelijk maken omdat water van ons allemaal is. Het beleven van 'water' draagt in onze ogen ook bij aan het 'waterbewustzijn'.

Het watererfgoed zoals waardevolle molens, sluizen en gemalen, moeten goed onderhouden worden en gefinancierd worden met cultuursubsidies.

Het Waterschap kan op verzoek van de Provincie, recreatietaken (fietsen, varen, vissen, zwemmen) uitvoeren. Fonteinkruid, dat zich als een woekerende monocultuur manifesteert en een gevaar voor de recreatievaart is, moet beheerd worden. We moeten dijken, oevers, schouw en onderhoudspaden openstellen voor recreanten. Bij de planvorming moet hier rekening mee gehouden kunnen worden.

Uiteraard vraagt dit een goede afstemming met de verantwoordelijke partijen of grondeigenaar/pachter.

Wordt het Waterschap gevraagd taken van andere overheden over te nemen dan dienen hierbij ook de kosten gedragen te worden door de opdrachtgever. Dat geldt ook voor kennis en kunde. Deze mogen tegen betaling beschikbaar worden gesteld, zowel nationaal als internationaal.

 1. Regeren is vooruitzien

Voor 50PLUS betekent dit, dat we toekomstgerichte maatregelen moeten nemen, aangaande cyberveiligheid, klimaat adaptatie, urbanisatie, invoering omgevingswet en het Deltaplan. De kosten die dat met zich meebrengt moeten tijdig begroot worden zodat achteraf geen extra hoge kosten gemaakt hoeven worden.

Er moet op het gebied van o.a. innovatie en productie van grondstoffen uit slib en afvalwater passende wet- en regelgeving komen, zodat deze grondstoffen ook weer (her)gebruikt kunnen worden.

Het personeelsbeleid is voor 50PLUS belangrijk. Wij streven naar een flexibele en goed gestructureerde organisatie. Deze dient qua leeftijd een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Senioren horen daar ook een plaats te krijgen. Zij mogen niet aan de kant worden gezet. Het beleid moet zo zijn dat senioren hun kennis kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Zo blijft de kennis, kunde ook voor de organisatie te behouden. Bij vacatures dienen zij op basis van gelijkheid te worden benaderd.

Verhoging van de efficiency en kwaliteit bij de uitvoering van al haar taken behoort binnen de Waterschappen tot hun topprioriteit verheven te worden. Verzakkende dijken, overstromingen, vervuild water, verdroging, bodemdaling en watertekort behoren te worden uitgebannen. Een streng waterschap dat met de allerhoogste kwaliteitsnormen werkt bij de uitvoering van haar (kern)taken is wat 50PLUS betreft een "must".


 

        

 

 50PLUS Overijssel in debat     

en waar?

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

12-12-18     Presidium en PS

09-01-19      Statencommissie dag

23-01-19     Presidium en PS

27-01-19      Presidium en PS

06-02-19      Statencommissie dag

                                                                     

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech